Pamibi Para Sa Virgen Maria Nin Monte Carmelo


Virgen nin Monte Carmelo, lugod na siring sa pag-erok nin kabanalan sa mabinion mong puso, an samong mga puso magin man sanktwaryo nin pagkamoot sa satuyang Kagurangnan…

Sa saimong pagiging masinunod sa kabut-an nin Ama, lugod na kami makanood man kan tunay na gawi paduman sa kabanalan…

O Virgen nin Monte Carmelo, Reyna nin Kalangitan! Danay mo kaming pamibian… Sa lindong nin saimong pangataman, padagos mong kuguson an samong banwaan…

Inang Mamomot-on, Bitoon sa Kadagatan, padagos kang magliwanag sa samong mga puso… Magserbeng guiya sa samong pagpalawod asin pagbaklay sa tahaw nin kadakol na agyat nin buhay tanganing kami man maging mga marahay na parasunod sa saimong bogtong na aking si Hesus.

Reyna asin paalawan kan samong mga kapagalan, hawasan kami sa manlaen-laen na parporbar asin sa anuman na kahorasaan. Tabangi kaming magkaigua nin naglalaad na pagtubod tanganing an pagkamaimbod asin karat’an dae magkaigua nin kapangganahan sa samuyang mga buhay.

Mahal na Ina, tabangi kaming maging mga marhay na tagapangataman kan samuyang magayon asin abundanteng kapalibutan. Lugod na sa bangraw nin saimong pag-antabay, makanood kaming mataw’an nin valor an mga biyayang ipinagkanigo sa samuya.

Sa saimong intersesyon Virgeng maugayon, kami pamibian na sa dalan nin katanusan iyo an maguing baklayan paduman pa sa Kahadean kaiba an Makakamhan mong Aking si Hesus. Amen!

Virgen nin Monte Carmelo, Ipamibi mo Kami!
Virgen nin Monte Carmelo, Ipamibi mo Kami!
Virgen nin Monte Carmelo, danay na ipamibi mo Kami!

Post a Comment

Previous Post Next Post