PAMIBI NIN PASASALAMAT KI SEÑOR SANTO NIÑO


O mabiyaya asin orog kabanal na Senyor Sto. Nińo,
nagpapasalamat kami sa mga biyaya na tinao mo sa samo,
salamat sa negocio, familia, maray na salud asin daing sukol
na pagkamoot na itinatao mo sa samo.
Dai mi ini mahihimo kun mayo ka, Senyor Sto. Nińo.
Patawada kami sa samong mga kasalan, rayoan kami sa gabos 
na katibaadan asin pagsakit, lalong lalo na an mga
nakakalingaw na magdasal asin magtao nin pasasalamat sa Saimo.
Bendicioni sinda, Senyor Sto. Nińo.
O Senyor Sto. Nińo, minaarang kami saimo na bulongon an 
gabos na may helang, maomayan man lugod sinda tulos.
Giyahan mo sinda aroaldaw, biyayaan mo sinda nin kadunongan 
asin matoninong na isip.
O Senyor Sto. Nińo, bendicioni kami kan saimong kadunongan 
tangani na kami magkaigwa nin maray na desisyon sa samong buhay 
asin giyahan mo kami sa gabos niamong ginigibo.
Gibuha kaming instrumento tangani tabangan asin 
mabiyayaan an mga tawong nangangaipo.
Salamat sa paghinanyog kan samong mga pamibi, 
sa saimong Banal na Ngaran kami minapamibi. AMEN.


Post a Comment

Previous Post Next Post