An Dalan Kan Krus (Dalan nin Pagkaboronyog sa Tahaw nin Kasakitan)


by Joseph A. Salando

Lider: Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki asin kan Espiritu Santo.

Banwaan: Amen.


PATARA-TARA

An pag-Estacion kan Krus sarong pagsunod ki Jesu Cristo sa saiyang dalan nin pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Sa dalan na ini, ipinapahayag kan Kagurangnan an saiyang dakulang pagkamoot sa sato gabos.

Sa pagpamibi niato kan mga banal na misteryong ini kan buhay ni Jesus, mapasato man logod an pagmawot ni San Pablo na nagsurat: "Masangkap man lugod kamo nin kakayahan na magsabot kaiba kan gabos na banal, kun ano an hiwas, an laba, an langkaw asin an rarom, asin magmidbid kan labaw-sa-maaaraman na pagkamoot ni Cristo" (Efeso 3:18).

Ngunyan na panahon nin kadipisilan nin huli man sana sa mga problemang personal asin pampamilya, mga kagabatan dara kan kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, kawaran nin katoninongan asin pagkasararo sa banwaan nin huli sa garadanan asin korapsyon – kita mina-agrangay sa Kagurangnan.

An Dios buhay. Kita magsarig saiya nin huli ta sabi kan Salmo: "Nag-agrangay an mga suripot, dinangog kan Kagurangnan, asin sa gabos nindang kahurasaan inagaw sinda. Harani an Kagurangnan sa mga wasak an puso, asin an mga runot an espiritu ililigtas nya" (Salmo 34:18-19).

Sa pagmibi kan estacion kan krus, kairibahan niato an satong Ina, Nuestra Señora de Salvacion. An dalan kan saiyang aki na si Jesus, iyo man an dalan na saiyang inagihan. Kita sa saiya magpasurog sa hampang kan kasakitan, kahelangan asin mga kagabatan na nagbabalo sato gabos.

Sa silencio, satong darhon sa Kagurangnan an satong mga agrangay siring man an satong pasasalamat nin huli kan saiyang daing sagkod na pagkamoot sa sato.


PAGIRUMDOM:

Sa lambang estacion sa pagsabi kan "Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan; huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban," an gabos maluhod sa sarong tuhod.


MGA KAIPUHAN: 

* Krus na papasanon
* Imahen ni Ina, Nuestra Sra de Salvacion
* Estacion kan krus (imahen)
* Estacion kan krus (libreto nin pamibi) 
* Gitara


PAMIBI SA PAGPOON

Padi/Lider:

Mamomoton na Ama, kami minatindog sa hudyan ni Jesus. Minamawot niamo na magsunod sa girâ kan saiyang mga bitis pasiring sa Calvario. Kami nakikisumaro sa saiyang pagsakit asin kagadan, tanganing kami man makisumaro sa saiyang pagkabuhay-liwat. Sa samuyang paglakaw; ibanhan man logod kami ni Maria, samuyang Ina asin togotan kaming magtindong sa kataed nya sa pamitisan kan krus. Iniitas niamo an samuyang mga personal na intension sa oras na ini (mag-ontok nin dikit asin sa hilom sabihon an intension). Huli ki Cristo na samuyang Kagurangnan. Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post