PANALANGIN SA SANTO ENTIERRO

O Hesus na aming Manunubos, nagkatawang tao ka upang iligtas kaming mga makasalanan. Sa Iyong pagsilang, kami ay nabigyan ng…

April 14, 2022 | John 13,1-15

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 13,1-15. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had co…

Load More
That is All