PANALANGIN SA SANTO ENTIERRO

O Hesus na aming Manunubos, nagkatawang tao ka upang iligtas kaming mga makasalanan. Sa Iyong pagsilang, kami ay nabigyan ng…

Load More
That is All