Newest

Read more

View all

PRAYER FOR VOCATIONS

Loving and merciful God,  You gave us life and You called us by name.  In the sacrament of Baptism, You gave us a share in t…

PAMIBI PARA SA BOKASYON

Mamomoton asin maheherakon na Dios, tinawan Mo kami nin buhay asin inapod Mo an samong pangaran. Sa sakramento nin Bonyag, t…

Load More
That is All