MINATUBOD | The Apostles'Creed


Minatubod ako sa Dios, Amang makakamhan, Kaggibo nin langit asin daga.  Minatubod ako ki Jesucristo, Aking Bogtong Niya, Kagurangnan ta.  Ipinangidam sa kapangyarihan nin Espiritu Santo.  Ipinangaki ni Virgen Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, ipinako sa cruz, nagadan, ilinobong, huminilig sa mga gadan.  Sa ikatolong aldaw nabuhay liwat, suminakat sa langit, asin nagtutukaw sa too nin Dios Amang makakamhan;  mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.  Minatubod ako sa Espiritu Santo, sa Banal na Simbahan na Catolico, sa paropakinabang nin mga santos, sa kapatawaran nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay na daing kasagkoran .  
Amen.Post a Comment

Previous Post Next Post