Pamibi ki San Judas Tadeo


Urog kabanal na Apostol, San Judas Tadeo, maimbod na suruguon asin katuod ni Jesus, an ngaran kan pasaluib na nagtao kan saimong padangat na Kagurangnan sa kamot kan saiyang mga kaiwal, nagin dahilan tanganing ika malingawan kan kadaklan. Alagad, tinitingkalag ka kan bilog na Simbahan asin pinipintakasi ka bilang pangabsan na patron kan mga masakit na kamugtakan asin kan mga bagay na makuring kinakaipuhan.


Ipamibi mo akong yaon sa kaherak-herak na kamugtakan; gamiton mo an pambihirang pribilehiyo na itinao saimo tanganing tulos-tulos mong matabangan an haros imposible kong kamugtakan. Tabangi ako sa makuri kong pangangaipo tanganing makamtan ko an ranga asin tabang kan kalangitan sa tahaw kan sakong mga pangangaipo, kasakitan asin kahurasaan, Urog na an... (SAMBITON AN HAGAD) asin tanganing umawon ko an Dyos, kaiba mo asin kan gabos na pinili, sa panahon na daing kasagkuran. 

Nanunuga ako, O Banal na San Judas Tadeo, na dai nanggad ako makakalingaw kan biyayang iwawaras mo sako asin dai nanggad ako mag-uuntok sa pag-umaw saimo bilang sakong espesyal asin makapangyarihan na patron, asin gigibuhon ko an gabos kong nakakaya sa pagtulod kan debosyon sa saimo.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post