IKATOLONG ESTACION: Si Jesus sa Atubang kan Sanhedrin


Intension: Para sa mga nag-aagi nin kadipisilan nin huli sa mga saksing putik.

Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


AWIT:

Siya pigharanapan 
Kan sanggunian 
Ano man na dahelan
Sa kagadanan


TATARAMON KAN DIOS (Lider/Lector): Marcos 14:55-56. 65

An mga puon na padi asin an bilog na sanggunian naghahanap nin ipagsasaksing putik kontra saiya alagad an mga ipinagsasaksi dai nagkakasurundo. May mga nagpuon maglutab saiya, magtahob kan saiyang lalawgon, maghampak saiya asin magsabi: "Maghula ka!" Asin pinataratarahan sya kan mga tawohan nin mga sampaling.


Mag-ontok nin dikit sa paghorop-horop.


SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Kagurangnan,// ika na Hukom nin gabos na linalang, // pinaghukoman nin mga makapangyarihan.// Sa kapakumbabaan, dae ka nagribok // o nagtaram sa pagpasupog kan mga nagsaksing putik laban saimo.// Sa siring, an karatan // na dara nin kawaran nin katanosan sa isip asin tataramon// dai mo itinogot na magsakop sa saimo.// An karatan dinaog mo nin karahayan; // An kaputikan, nin saimong katotoohan.// An kadikloman, nin saimong liwanag.// Sa panahon ngunyan na an teknolohiya asin komunikasyon // nagagamit sa pagpalakop nin kaputikan asin maraot na kaisipan, // an saimong karahayan, katotoohan asin liwanag// iyo man magsakop sa puso nin lambang saro samo.// Amen.

TARA, KAGURANGNAN MARIA...

Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.


Awit (pasiring sa masunod na estacion): Dios, Gamita

Post a Comment

Previous Post Next Post