IKADUWANG ESTACION: Si Jesus Nagpamibi sa Getsemani


Intension: Para sa mga nawawaran nin paglaom sa bubay.

Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


AWIT: 

Duman sa tatamnan 
Kan Getsemani 
Sa Amang Kagurangnan 
Siya nagpamibi


TATARAMON KAN DIOS (Lider/Lector): Mateo 26:36-39

Dangan nakaabot si Jesus kaiba ninda sa takulod na inaapod na Getsemani, asin nagsabi sa mga disipulos: 
"Magtukaw kamo digdi sagkod na yaon pa ako duman na nagpapamibi." Iniba nya si Pedro asin an duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon sya mamundo saka mahurasa. Dangan an sabi sainda: “"Mamundo an sakong kalag sakod sa kagadanan; magpawalat kamo digdi asin magpuka kaiba ko." Sa uro-enotan, nagsubasob sya sa pagpamibi asin pagsabi:
"Ama ko, kun puede, lihisan ako kan kalis na ini; alagad bako susog sa buot ko, kundi susog saimo!"

Mag-ontok nin dikit sa paghorop-horop.


SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Sa pakisumaro mo sa samuyang kaluyahan, Kagurangnan, // kami saimong pinapakusog. // Kami na nanluluya an boot, // tinukdoan mo na sa Ama magsarig.// Logod dai kami mapagal na mamibi orog na sa tahaw nin mga pagbalo.// Sa danay na pagpamibi, mabuksan man logod an samuyang isip sa madonong na pagtubod; // an samuyang puso, sa naglalaad na pagkamoot; // an samuyang kalag, sa bĂșhay na paglaom; // huli ki Cristo na samuyang Kagurangnan. Amen.

TARA, KAGURANGNAN MARIA..


Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.


Awit (pasiring sa mastnod na estacion): Minatubod Kami

Post a Comment

Previous Post Next Post