IKAAPAT NA ESTACION: Si Jesus sa Atubang ni Pilato


Intension: Para sa mga lideres niato sa banwaan.

Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


AWIT: 

Sa Krus hinatulan 
Na ipagadan. 
An samong kasalan 
Iyo an dahelan.


TATARAMON NIN DIOS (Lider/Lector): Mateo 27, 26

Dangan si Pilato binutasan sainda si Barabbas; alagad si Jesus, pakapahampaka, ipinaubaya, tanganing ipako sa krus.

Mag-ontok nin dikit sa paghorop-horop.


SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Jesu Cristo, Kagurangnan nin gabos na linalang,// ika na burabod nin gabos na kapangyarihan sa kinaban;// ika na hade kan langit asin daga// nagdigdi bako na paglingkodan// kundi maglingkod sa katawohan.// Tokdoan mo an samuyang puso na maglingkod siring saimo // Ipinapamibi mi orog na an samong mga lideres sa komunidad asin opisyales nin gobierno.// Dae man logod sinda makalingaw // na an pagtukaw sa pwesto nin kapangyarihan agi man sana; // na an katuyohan bako mga pansadiring interes // kundi an karahayan nin kagabsan orog na nin mga dukha asin daing sukat sa banwaan. // Bendisyonan mo sinda sa gibo nindang karahayan. // Sa huring aldaw ninda sa kinaban, // sinda maogmang magbalik tanaw asin kusog-boot na maghampang saimo // nin huli ta sinda nakapaglingkod nin may katanosan asin nanindogan sa katotoohan // huli ki Cristo na samuyang Kagurangnan. // Amen.

TARA, KAGURANGNAN MARIA...


Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.


Awit (pasiring sa masunod na estacion): Paninimbagan

Post a Comment

Previous Post Next Post