IKAPITONG ESTACION: Tinabangan ni Simon Cireneo si Jesus sa Pagpasan kan Krus

 

Intension: Para sa mga nagtatabang na mga nagangaipo.

Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


AWIT: 

Dalan pa-Calvario 
Naherakan ka 
Kaming makasalan 
Kaherakan man


TATARAMON NIN DIOS (Lider/Lector): Lucas 23:26

Kan ihatod si Jesus, dinakop ninda an sarong Simon, sarong cireneo, na nagpupuli hale sa uma, asin isinangat saiya an krus, tanganing pasanon sa hudyan ni Jesus.

Mag-ontok nin dikit sa paghorop-horop


SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Sa panahon nin kadipisilan,// minausbong man an mga tawong handa na magtabang// Sa balaog na ini, salamat Kagurangnan.// Salamat sa mga Simon Cireneo na nasasabatan niamo sa dalan.// Sa tahaw nin kagabatan, // an samuyang pasan saindang pinapagian. // Bendisyonan mo an saindang kabootan. // Papagdanayon mo an saindang karahayan // mantang sinda nabubuhay // asin padagos na magbunga sa saindang mga kapag arakian.// Amen.

TARA, KAGURANGNAN MARIA...


Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.


Awit (pasiring sa masunod na estacion): Pagkamoot an Hagad Ko

Post a Comment

Previous Post Next Post