IKAANOM NA ESTACION: Si Jesus Napadungkal huli sa Gabat kan Krus

 

Intension: Para sa mga nalulong sa droga.

Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


AWIT:

Kan ika maglakaw 
Napadungkal ka 
Huli kan samuyang
Mga kasalan


TATARAMON NIN DIOS (Lider/Lector): Isaias 53: 4-5

Ngunyan an satong mga kahelangan an kinakarga nya asin an satong mga kakulgan an tinitios, kita, sa paghuna ta, sya pinapasakitan, hinampak nin Dios asin pinakumbaba. Alagad sya linugad dahil sa satong kasumbikalan, rinunot nin huli kan satong mga sala; an hulit kan satong katoninongan yaon saiya, asin sa saiyang lugad naumayan kita.

Mag-ontok nin dikit sa paghorop-horop.


SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Yaon sa kagabatan kan saimong pasan na krus, Kagurangnan, // an samuyang mga kasalan. // Inako mo an misyon nin pagliligtas samo sa paagi kan krus.// Tinios mo gabos para samo.// Sa pagkapadungkal mo, // hinawas mo kami na sa kasalan napadungkal. // Kami minabirik saimo. // Sa tahaw kan samuyang kaluyahan, // ika an samuyang kosog. // Sa kairibahan asin tabang mo,// an samuyang mga tugang na nagin oripon nin droga, / makabangon asin makapagpoon na maglakbay// sa dalan nin bagong buhay. // Amen.

TARA, KAGURANGNAN MARIA...


Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.


Awit (pasiring sa masunod na estacion): Jesus na Mamomoton

Post a Comment

Previous Post Next Post