ENOT NA ESTACION: An Pagtugdas kan Eucaristia sa Huring Pamanggi

 


Intension: Para sa pagkasararo kan mga Cristiano asin mga Filipino.


Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


AWIT:

Sacramentong halangkawon 
Hawak Niya asin Dugo 
Na satong balonon 
Sa langit sundo.TATARAMON NIN DIOS (Lider/Lector): Mateo 26:26-28

Mantang sinda nagkakakan, kinua ni Jesus an tinapay, benendisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi: "Akoa asin kakana nindo: Ini iyo an sakuyang hawak." Dangan kinua an kalis, nagpasalamat, itinao sainda asin nagsabi: Inoma nindo gabos: ini an sakuyang dugo: dugo nin tipan, dugo na pinapabulos huli sa gabos para sa kapatawaran nin mga kasalan."


Mag-ontok nin dikit sa paghorop-horop.


SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Sa Huring Pamanggi, Kagurangnan // winalat mo an saimong togon // na kami magkaminoroot-mootan siring na ika namoot samuya. // Nin huli kaini winalat mo an eucaristia, an sakramento nin pagkasararo. // Sa pag-ako kan saimong hawak asin dugo,// kami saimo nakikisumaro asin ginigibo mong sarong hawak.// Ika an enot na nakisumaro sa samuyang kamugtakan tanganing kami makiheras sa saimong diosnon na kamugtakan.// Ika nagmalasakit sa Samuyang kadukhaan tanganing kami magin mayaman sa kabanalan.// Sa pagcelebrar niamo kan Eucaristia, // himoon mo an samuyang puso na magin bukas sa dialogo // asin sa mga paghiro na nagboboronyog sa samo bilang saimong banwaan. // Minamawot mi na magin kasimbagan man sa saimong kamawotan: "na an gabos magin saro... siring na ika, Ama, yaon sako asin ako yaon saimo, magi man sindang saro satuya, tanganing an kinaban magtubod na ika sako an nagsugo" (Juan 17:21). Amen.


TARA, KAGURANGNAN MARIA


Lider: Tara, Kagurangnan Maria, pano ka nin gracia. An Kagurangnan tang Dios yaon saimo. Pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, asin orog pa karahay an sa imong Aki si Jesus.

Gabos: Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan ipamibi mo kami ngonyan asin sa paghingagdan niamo. Amen.

Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.

Awit (pasiring sa masanod na estacion): Kita Maglingkod

Post a Comment

Previous Post Next Post