IKA-LIMANG ESTACION: Si Jesus Nagpasan kan Krus

 

Intension: Para sa mga magurang; siring man sa mga naghehelang.

Lider: Sinasamba asin inoomaw mi Ika, Kagurangnan.

Banwaan: Huli ta sa mahal mong krus, tinubos mo an kinaban.


Awit: 

Sa simong abaga 
Krus na matagom 
Sa pagpagiromdom 
Sala mi simo


TATARAMON NIN DIOS (Lider/Lector): Juan 16b-17

Kinua ninda si Jesus. Kinakarga an saiyang krus, nagluwas sya para sa inaapod na Lugar-nin-Bungo, na inaapod sa hebreo Golgotha.

Mag-ontok min dikit sa paghorop-horop.SIMBAG SA TATARAMON NIN DIOS:

Gabos: Sa pagpasan mo kan krus sa saimong abaga, Kagurangan,// naromdoman niamo an saimong itinaram:// "An buot digdi sa hudyan ko, maglingaw sa sadiri,// magpasan kan saiyang krus aroaldaw// asin magsunod sako." (Lucas 9:23). Salamat sa pagtokdo samo,// sa tataramon asin gibo mo. // Mawot mi na kami magtalubo bilang saimong mga disipulo.// Salamat sa padara kan samuyang mga magurang. // Sinda aroaldaw nagpapasan kan saindang krus // nin huli man sana sa pagkamoot ninda sa saindang pamilya.// Bendisyonan mo an samuyang mga ina asin ama orog na sa saindang pagkagurang. // Bendisyonan mo man an samuyang namomotan na may mga kamatean. // Sa pagpasan ninda kan krus, sinda dae panluyahan nin boot.// Sa saindang kahelangan, sinda saimong paomayan. // Amen.


TARA, KAGURANGNAN MARIA..


Gabos: O mamomoton na Dios, kaherakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan nin pagkamoot, asin sorogon sa gabos na sogot. Amen.

Awit (pasiring sa masunod na estacion): Minatubod Kami

Post a Comment

Previous Post Next Post