Sabadong Debosyon kay Nuestra Senora de la Medalla MilagrosaSa pagtandaan, etc.
Cagurangnan cong Jesucristo etc,
O Maria na ipinangidam Daing Casalan
pamibi mo caming mga Minadolok  Saimo


PAMIBI SA GABOS NA ALDAW

Mahamison na gayong Virgen Maria, mamurawayon na Ina nin Dios asin samuya man na Ina mamomoton asin Maugayon na tagapag waras sa mga
taga kinaban nin mga langitnon na biaya siring sa napatunavan can gnaran na Milagrosa na itinao sa saimong Medalla sa bilog na pagsarig ipinahuhubaya
co sa saimong mga camot O banal asin mabinion na gayong Ina, an sacong mga pagtios, an sacong mgacahaditan siring man an sacong mga capurisawan sa aroaldaw asin sa bilog cong pagcabuhay. 
O mga camot nin sarong Ina na sa guiraray natatalaga sa pagcogos sa gabos na minadolok sa saiyang pag-ampon mga camot na sa gabos na oras nag aapod samuya, mga camot na pinaghahalean nin mga langitnon na banaag na nacacaliwanag sa bilog na kinaban, Magdalita ca mahal na Virgen nin Medalla Milagrosa na ipagcaogdan mo samuya an mga biayang kinacaipuhan niamo sa paca-otob Can mga catongdan nakalakip sa samong camugtakan digdi sa ibabao nin daga, asin auot pa logod na acoon niamo sa mga camot mong sinanglitan an mga waras na biaya naiyong omantabay samuya pasiring sa pagca buhay na dai nin catapusan. Auot pa.


DALIT:

Oh virgen Immaculada nin Medalla Milagrosa kami saimong bolonga kan saimong mahal na gracia

Tanda na mayong kapantay sa langit luminataw 
Nahiling ika ni San Juan,pano nin kamurawayan
Sinanglitan mong Medalla,samuya na pararanga

Oh virgen Immaculada nin Medalla Milagrosa kami saimong bolonga kan saimong mahal na gracia

Kalasag niamo sa sogot,Medalla nin pagkamoot
Minaparigon nang gayod kan samuyang pagtubod
Mapangyari mong Medalla,paalawan ming maogma 

Oh virgen Immaculada nin Medalla Milagrosa kami saimong bolonga kan saimong mahal na gracia

An lubos na pagkamoot samuyang idinodolot
Kami gabos napasangkob sa manto nin saimong pagsurog
Kami sa sakit agawa huli sa saimong Medalla

Oh virgen Immaculada nin Medalla Milagrosa kami saimong bolonga kan saimong mahal na gracia

Saksi kan saimong pagmamahal,Medalla mong sinanglitan
Masaga niamo an Ilaw digdi sa dagang ibabaw
Tala sa makuring daga mamurawayon mong Medalla

Oh virgen Immaculada nin Medalla Milagrosa kami saimong bolonga kan saimong mahal na gracia

Mangadyi nin 3 Ave Maria, asin sambiton an mga biyaya na boot makamtan.


HURING PAMIBI SA GABOS NA ALDAW

O Jesucristo na samong Cagurangnan mantang binoot mo na omawon na bulanos na dai mabilang an mga guibong ngangalasan can saimong Mamurawayon na Ina; si Virgen na dai nadigtsan can casalan
na panonod niamo ki Adan, itogot samuya na sa dayaday na pag arang niamo can saimong ugay, macamtan niamo an mga daing tapus na cagsyagayahan sa langit. 
Asin ica, Virgen Maria nin Medalla Milagrosa, hinanioga aa samorg mga inagagha asinpa abota an mga iyan sa mamurawayon asin mapangyarihon na Trono can saimong Aking bogtong iabot mo can mga carahayan asin an mga balaog na samong hinahagad asin minamahot, cun magcacanigo sa orog na camurawayan nin Dios sa saimong Caomawan asin an carahayan nin samuyang calag
Auot pa.


O Mariang Ipinangidam Daing Kasalan Ipamibi mo Kaming mga Minadolok Saimo 3x

Nuestra Senora de la Medalla Milagrosa, Ipamibi mo Kami.Post a Comment

Previous Post Next Post