Pamibi Ki Señor Santo NiñoO Santo Niño, Ika an nagsabi; "Maghagad asin kamo tatawan; maghanap asin saindong mahihiling, magtoktok asin kamo bubuksan." Nagngangayo-ngayo kami saimo na iwaras Mo samo an biyaya na samong hinahagad an saimong Diosnon na pagkamoot, tanganing mamotan mi Ika sa bilog ming puso, sa tataramon asin sa gibo asin dae nanggad mag-untok sa pag-omaw saimo.

Ipamate Mo samo, O Kagurangnan, an danay na pagkakatakot asin pagkamoot sa saimong banal na ngaran, huli ta sagkod nuarin man dai Ka nagkulang sa gabos na winarasan Mo kan saimong pagkamoot.

Ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon.
AMEN.


Post a Comment

Previous Post Next Post