PAMIBI PARA SA MGA MAY HILANG


Kagurangnan, sa saimo ipinapamibi mi po an
mga may kahilangan. Dutaan mo man po
sinda kan saimong mapagparahay na kamot.
Pakusogon mo po an  saindang pagtubod asin 
paglaom sa panahon na sinda nanluluya asin natatakot. 
Ibahan mo man po sinda sa saindang kamatian asin lugod susog sa saimong 
pagkamoot asin pagkaherak sinda man po maumayan. 
Amen.


Nuestra SeƱora De Lourdes, Ina nin mga may hilang, ipamibi mo kami!Post a Comment

Previous Post Next Post