Pamibi Kay San Antonio de Padua


San Antonio de Padua, sinasarigan kan mga nawawarang bagay asin patron kan mga tios. Minahagad po kami kan saimong pamibi minsan kami nawawara. Sa mga pagkakataon na nawawara an samong kusog mantang kami pinapaluya kan mga kapagalan sa buhay. Sa mga pagkakataon na nawawara an samuyang pagtubod sa panahon na kami mina sapo kan mga pag probar sa buhay. Minsan nawawara an mga ngirit sa samong ngabil huli sa mga kamunduan dara kan mga pagsakit na ini. Urog sa gabos tabangan mo kaming makabalik minsan kami nawawara sa pagkamoot nin Diyos nin huli sa samong mga kasalan. Asin sa pagpirong kan samong mga mata asin sa pagbuklat giraray kaini ihatod mo po kami ki Jesus na saimo nagpa karga. 
Amen.


San Antonio de Padua, ipamibi mo po kami.Post a Comment

Previous Post Next Post