PAMIBI KI NUESTRA SEÑORA DE CALOLBON (Biernes Na Debosyon)


O Mahal na Ina Nuestra Señora de Calolbon, ika na nakatindog sa pamitisan kan cruz kan saimong naghihingagdan na aking si Jesucristo, hilinga ako nin may pagkamoot asin kaheraki ako na nag-aarang nin tabang sa atubang mo. 

Pano nin pagsarig asin paglaom, kaiba kan saimong puso na tagob nin kamundoan, na linagbas kan tarom nin espada, idolot mo sa pamitisan kan Mahal na Cruz an sakong mga pangangaipo asin mga inagrangay.

(Sa hilom sambiton an mga kahagadan)

Mamomoton na Ina, tabangi ako na mabarik sa Mahal na Dios an sakong puso na oripon nin kasalan. Hagadan ako ni kusog na mapasan an mga kasakitan nin buhay, katoninongan sa tahaw nin kapurisawan, ranga sa kamundoan asin liwanag sa kadikloman kan kinaban.

Mahal na Ina nin pagkaherak, saen pa ako maduman kundi sa saimo na kuminugos asin uminako na dai nin pagduwa-duwa kan pagsakit asin pagkagadan kan saimong aki. Pano nin paglaom, lugod makamtan ko an sakong mga minamawot kun ini para sa kaomawan nin Mahal na Dios asin sosog sa saiyang banal na kabotan asin panuga, huli ki Jesucristo na samong Kagurangnan asin sa bagsik kan Espiritu Santo asin sa tabang mo samuyang Mahal Nuestra Señora de Calolbon, sa kapanahonan kan mga panahon. AMEN

Post a Comment

Previous Post Next Post