Panalangin Kay Nuestra Seniora De Calolbon (Maria, Birhen Dolorosa)


Kabanal-banalang Birhen Nuestra Seniora De Calolbon, Ina ng aming Panginoong Jesucristo: sa iyong matinding paghihirap at pagdadalamhati, nang iyong masaksihan ang pagdurusa, pagkapako at kamatayan sa Krus ng iyong dakilang Anak, ipahintulot mong mapasaakin ang iyong tiyaga at lakas ng loob; ang pagtanggap sa kalooban ng Ama ng may buong pagtitiwala at pag-asa.

Pukawin mo ang aking puso na maramdaman ko ang pakikiisa sa iyong tiniis na pasakit bilang isang ina at sa pagpapahirap na dinanas ng iyong Anak sa Kanyang pagiging isang martir para sa aking kaligtasan. Masabi ko man lamang sa aking sarili, na ako ay sumunod sa inyong dalawa sa matinik na kalbaryo ng aking buhay.

Itulot mong magkaroon ako ng tunay na pagkamuhi at pagtalikod sa kasalanan, nang sa ganon, hangarin ko ang walang hanggang kaligayahan sa Langit. Ipinanalangin ko, na simula ngayon, ang lahat ng aking isip at gawa, ay matuon sa pagiging tapat sa iyong Dakilang Anak.
(Mga Kahilingan)
Ipamagitan mo ako sa ating Ama, na makamtan ko ang katuparan ng aking hinihiling, kung ito ay makapagbibigay ng higit na papuri at luwalhati sa Diyos at makakabuti sa aking kaluluwa. Siya Nawa.

Papuri, luwalhati at pag-ibig para sa ating Banal na Panginoong Jesucristo, at sa dakila at kalinis-linisang Ina ng Diyos!.Amen

Nuestra Seniora De Calolbon Ipanalangin Mo Kami

Post a Comment

Previous Post Next Post