ORATIO IMPERATA Visayan (Pag-ampo sa panahon sa kalamidad)


Labing Gamhanang Amahan,
mapasalamaton namong gibayaw nganha
Kanimo ang among mga kasingkasing,
tungod sa mga kahibulongan sa kamugnaan
diin kami nahimong kabahin, tungod sa
Imong Balaang kabubut-on nga naga-
atiman kanamo sa among mga
panginahanglan, ug tungod sa Imong
Kaalam nga nagagiya sa destino sa uniberso.
Giila namo ang among kasal-anan batok
Kanimo ug sa tanang kamugnaan. 
Wala kami magkinabuhi ingon ug maayong
piniyalan sa kinaiyahan. 
Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong
kasugoan sa pagdumala sa kalibutan.
Ang among palibot maoy na-angin sa
among sayop nga binuhatan. 
Ug karon kami naga-ani sa bunga sa among 
pagpang-abuso ug kawalay pagsapayan. 
Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. 
Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, ting-init, linog, 
ug uban pang mga katalagman nga among nahi-aguman.
Nagadangop kami Kanimo, 
among mahigugmaong Amahan, 
ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among mga kasal-anan.
Itugot nga kami, ang among mga minahal sa kinabuhi, 
ug mga gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago, 
imo untang i-iway gikan sa hulga sa mga katalagman,
nga kinainyanhan ug tawhanong binuhatan.
Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug
panalipdi kami diha sa imong amahanong pag-amoma. 
Dasiga kami nga mangahimong mga matinabangong
isigkatawo sa mga nanginahanglan. 
Tudlo-i kami nga motubo ingon ug mga kasaligang
piniyalan sa Imong mga gasa sa kamugnaan.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo,
among Ginoo. 
AMEN.
Post a Comment

Previous Post Next Post