Espiritual na Pagkomunyon


Sakuyang Jesus, 
Ako minatubod na ika uya sa pinakabanal na sakramento.
Namomotan ko ika sa orog sag abos na bagay.
Asin boot kong ika akoon ka sa sakuyang kalag
Huli ta sa ngunian dai ko ika maako sa Sakramento,
Madya, sa espiritu sa sakuyang puso.
Kinukugos taka na garo uya kana dyan,
Asin bulanos na nakikisumaro ako saimo.
Hare ako pagtugote na makasiblag pa saimo.
Amen.
Post a Comment

Previous Post Next Post