ORATIO IMPERATA tumang sa paglakop kan Corona VirusDios na samong Ama,
minadulok kami saimo sa samong pangangaipo. 
Hinahagad mi saimo an pagligtas samo tumang sa epidemia kan Corona Virus 
na naglalakop ngonian asin nagdadara nin kagadanan.
Minahagad kami kan saimong tabang 
para sa mga tawong naghihingowa sa pag-adal kan hinalean, 
kan hiro, asin paglakop kaining epidemia. 
Giyahan mo an mga kamot asin isip kan mga experto 
sa salud tangani na sinda man makatabang nin may maninigong 
kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. 
Ipinapamibi man niamo an mga naglilingkod sa banwaan, 
sa gobyerno asin pribadong agencia, 
tangani na makahanap sinda nin bulong sa helang na dara kaining epidemia.
Ipinapamibi mi man an mga tinamaan na kan helang. 
Sinda man lugod maumayan tulos. 
Tawan mo kami ni biyaya na maghingowa 
para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit.
Ini hinahagad mi huli ki Jesucristong Kagurangnan niamo, saimong Aki, 
na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, 
kasaro kan Espiritu Santo, 
Dios sa kapanahonan kan mga panahon.
Amen.

Santa Maria, Tabang sa gabos na Kristiano, ipamibi mo kami.
San Rafael Arkanghel, ipamibi mo kami. 
San Roque, ipamibi mo kami. 
San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. 
San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami.Post a Comment

Previous Post Next Post