Oratio Imperata Bicol (Pamibi laban sa COVID-19)


Dios na samuyang Ama,
Minadolok kami Saimo dara an samuyang pangangaipo
Tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19
Na nagpupurisaw samuya asin nagbawi nin mga buhay.
Namimibi kami na Saimong pangenotan an mga tawong pinaglalaoman
Na maghanap nin bolong asin mapondo kan pag-olakit kaining helang.
Antabayi an mga ekspertong medico na maglingkod sa mga naghehelang
Na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak.
Ipinapamibi niamo an gabos na mga nagsasakita na marahay man tolos.
Suroga an mga nag-aataman sainda.
Tawi nin kapahingaloan an gabos na nagadan.
Asin rangaha an mga nagmumundo.
Warasan samuya an grasya sa panahon na ini nin kadipisilan
Na maghingowa para sa karahayan kan gabos
Siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan.
Nagnga-ngayo-ngayo kami Saimo na taposon na
An pagkalat kaining bayrus asin ilikay kami sa mga pagkatakot.
Ini hinahagad niamo huli ki Jesu Cristong Kagurangnan,
Saimong Aki nabubuhay asin naghahade kasaro kan Espiritu Santo,
Sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon.
Amen.

Minapaalaw kami sa saimong pagsurog O banal na Ina nin Dios.
Hare pagpabayai an samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo
Alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan.
O mamurawayon asin banal na Birhen.
Amen.

Santa Maria, kaomayan nin mga naghehelang, ipamibi mo kami
San Rafael Arkanghel, ipamibi mo kami
San Roque, ipamibi mo kami
San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami
San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami
Gabos na Angheles asin mga Santos nin Dios, ipamibi nindo kamiPost a Comment

Previous Post Next Post