Nagkukumpisal Ako


Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin saindo mga tugang,
Ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan:
Sala ko, sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangangadyi ako ki Santa Maria, danay na Virgen,
Sa gabos na Angeles asin santos,
Asin saindo, mga tugang, na ako ipamibi sa Kagurangnan tang Dios.


 

Post a Comment

Previous Post Next Post