TARA, SANTA MARIANG REINA | Hail Holy Queen


Tara, Santa Mariang Reina, Ina nin pagkaherak.  Tara kabuhayan, kahamisan asin pinanarigan niamo.  Ika an inaarang niamo na mga isinobol na mga aki ni Eva.  Ika an inaagagha niamo na pinagbabakho asin nananangis digdi sa dagang pinanangisan.  Kaya, Parasorog niamo, lilingya kami kan mga mata mong maheherakon.  Asin pakatapos kaining pagsobol samuya, ipakita mo samo an saimong mahal na Aking si Jesus.  O Maheherakon !  O Maugayon !  O Mahamison na Birhen Maria.Post a Comment

Previous Post Next Post