PAMIBI PARA SA MGA KALAG NA NAPAPABÀYAAN ASIN OROG NA NANGANGAIPOO Jesus, huli nin mga kasakitan na tinios Mo sa tatamnan nin Getsemane, huli nin mga hampak na ipinasakit Saimo, huli nin mga matarigwis na tonok na ikinorona Saimo; huli nin pagpasan Mo nin Cruz pasiring sa Kalbaryo; huli sa mga tinios Mong sakit kan ipako ka sa Cruz asin kan Saimong pagkagadan sa Cruz, kaheraki an mga kalag sa Purgatorio, orog nang gayo idtong mga napabayaan, ligtasan sinda sa mga tinitios nindang kasakitan asin akoa sinda sa kahadean Mo sa langit.
Amen!Post a Comment

Previous Post Next Post