Pamibi Ki San Francisco Javier (Patron Kang banal na misyon)

 

Makakamhan na Dios, mantang inapod mo si San Francisco Javier, namagdara kan Saimong mga tataramon sa dakol na rona asin banwaan sa  balyo nin kadagatan, asin tangani ipamidbid sa kadaklan ang bogtong mong aking si Jesus na iyo an  kaligtasan.

Huli sa kaimbodan ni San Francisco Javier samong patron, sapag kuyog kang saiyang katungdan bilang misyunerong padi, sinangusang nya ang anuman na kapahamakan asin mga bagyo sa katahawan nin dagat, huli sa masarig nyang kamawotan na matukdoan ang kadaklan sapag kugos kang banal na pag tubod sa ngaran ni Jesus.

Huli sa malaadon na puso ni San Francisco
Javier sa pag tubod asin pag pamibi, uya man kaming saiyang mga deboto, na naka nuod kang katotoohan dapit sa kaligtasan nin samong mga kalag, namimibi sa masarig na pag tubod na huli sa saiyang mga meritos, kami man lugod magkaigwa nin matanos na kamawotan asin kaisipan, sa pag dara kang samong mga katogangan sa pag tubod asin maray na relasyon sa Samong mga katood.

Bendisyonan mo Mahal na Dios, ang mga nag lilingkod sa simbahan asin orog na ang mga na sapag misyon, tangani tipunon sa ngaran ni Jesus ang mga napapaharayo sa dalan na langitnon. Amen.

San Francisco Javier Samong patron,
ipamibi mo kami

Post a Comment

Previous Post Next Post