Pamibi Ki San Francisco Javier (Lambang Martes)

 

Oh samong patron, San Francisco Javier, uya an samong pasasalamat sa Mahal na Dios huli kan saiyang karahayan, sa pag giya nya sa inot na mga tawong nag dara asin nag pamidbid kaining saimong ladawan, tangani kaming sadit na komunidad maging sarong barangay na para sa Dios, na maogmang nag rorokiaw kang saiyang mga tataramon, asin nag aako ki Jesus sa Eukaristiya sa halangkaw na pag samba sa Santa Misa.

Sa lawig na kang panahon na kami yaon sa saimong pangataman, napatonayan nanggad ang saimong makaorogmang mga ngangalasan na itinao saimo nin Dios sapag agaw samo sa mga karatan asin sapag surog samo sa anoman napag alaman asin katibaadan.

Huli kaini boot mi sa giraray iarang saimo, ang kapakanan kan bilog na barangay. Poon sa samong mga pamilya, mga ikinabubuhay, mga katood asin ang mga maray na dangog.
Tawi man nin karangahan ang gabos na nag hihirilang na saimong mga deboto, pamibian sa Dios ang mga kalag kan mga debotos mong garadana. Bendisyonan mo siring man ang mga bagong tubong na ka-jovinisan kang samong barangay, sa pag iingat kan saindang mga maray na dangog asin papaglaada sa saindang mga puso ang pagkamoot sa Dios asin sa banal na mga katokdoan.

Asin idulot mo lugod sa Dios ining samong kahagadan na samong inaarang sa kapakombabaan _____________an gabos na ini samong linalaom sa ngaran ni Jesus amen.

San Francisco Javier, ipamibi mo kami (3x)

Ama niamo
Tara Maria
Pag omawon

Post a Comment

Previous Post Next Post