Panalangin Para Sa Mga Nakakatanda At Mga Lolo At Lola


Ama naming mapagmahal,
Bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya.
Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod
Sa bawat yugto ng aming buhay
at binibigyan mo ito ng kaganapan
kay Hesus na iyong anak at aming kapatid.
Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda
upang maging aming gabay
sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon.

Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo
ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay.
Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan,
ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal, at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya.
Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan.
Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan.
Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaaan at galak sa iyong kaharian.
Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan
na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan.

Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis
bilang pakikiisa sa Misteryo Paskwal ni Kristo.
Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig
sa halaga at karangalan ng bawat tao
na nilikha na iyong kalarawan at tinubos ng sakrispisyo ng iyong Anak sa krus.

Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang, at mahalin.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo
Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen.Post a Comment

Previous Post Next Post