Pamibi ki San Rafael Arkanghel


Banal na gayong San Rafael Arkanghel, dakulang Principe sa kalangitan, dakula sa mga biyaya asin sa mga kadonongan asin gracia, sinusunod nin mga naglalakaw, bitoon na hilingan nin mga dukha asin paalawan nin mga parakasala. Nagngangayongayo ako saimo huli sa pagkaorog mo karahay na pakiolayan na atamanon mo ako sa sakong mga kaipohan asin mga kapagalan siring kan simong inataman si Tobias sa saiyang harayong paglakaw.

Mantang ika an bolong nin Dios, nakikimaherak ako sa dakulang kapakumbabaan na bolongon mo an sakuyang kalag sa mga kahelangan na pinagtitios asin an sakuyang hawak sa mga kolog na nagtatao nin mga kasakitan kun iyo an maninigo asin orog na gayong hinahagad ko an tunay na kabinian sa pakilaban sa mga gibong marompot tanganing huli kaiyan, magin akong buhay sa simbahan kan Espiritu Santo, Amen.Post a Comment

Previous Post Next Post