Panalangin kay Sta. Maria de Betania


O mapalad na Santa Maria ng Betania,
butihing kapatid nina San Lazaro at Santa Marta.
Buong puso kang naupo sa paanan ng Panginoon
at magiliw na nakinig sa kanyang banal na aral.
Tulungan mo kaming mahalin ang Panginoon nang lubos,
at buksan ang aming puso upang makinig sa Kanya,
ang daan, katotohanan at buhay
magpasawalang hanggan. Amen.

Sta. Maria de Betania,
Ipanalangin Mo Kami.Post a Comment

Previous Post Next Post