PANALANGIN KAY SANTA MARTA


O maluwalhating Santa Marta, lumalapit ako sa iyo at humihingi ng iyong tulong. Dahil sa iyong walang sawang paglilingkod sa Panginoong Hesukristo kaya’t biniyayaan ka ng malakas na pamamagitan sa harap ng trono ng Poon.
Makamit ko nawa ang grasya na aking kailangan sa buhay na ito (banggitin ang kahilingan). Kung ito ay hindi magiging hadlang sa ikabubuti ng kaluluwa ko.
O makapangyarihan at walang hanggang Panginoon, na nagpagindapat sa aming ulirang Santa Marta na kahit na noong siya ay nabubuhay pa ay itinuring Mo na siyang pinakamamahal na kaibigan.
Kami ay sumasamo sa Iyo, matularan nawa namin ang kanyang mga halimbawa, at pagindapatin Mo rin na kami ay maging katulad niya, sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.
Amen.
Martang Pintakasi namin, Kami’y iyong idalangin…Post a Comment

Previous Post Next Post