NOBENA SA NUESTRO PADRE HESUS NAZARENO


PANALANGIN SA UNANG ARAW NG NOBENA 


Katamis-tamisang   Jesus   Nazareno   Diyos   at   manununbos   namin,   na   naglalakbay  sa  Kalbaryong  pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa  iyo.  Kaming  abang  makasalanan,  na    naging    dahil    ng    iyong    di    masayod   na   hirap   ay   nagpupuri   sa    iyo    at    nagpapasalamat,    na    bilang  maamong  Kordero  ay  buong  hinahong  tinanggap  mo  sa  ibabaw  ng iyong balikat ang kahoy ng yong kamatayan  upang  doon  mawakasan  ang    aming    mga    kasalanan    at    sangdaigdigan.  Patawarin  mo  kami,  o butihing Jesus; inaamin namin ang aming mga sala at kami’y nananalig na  dahil  sa  kabutihan  mong  walang  kahulilip ay huhugasan mo ng iyong Dugo.  Patnubayan  mo  kami,  Diyos  ko, ng iyong biyaya at ihatid mo kami sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa.   

(Magdasal ng Tatlong Aba Ginoong Maria)

 

PANALANGIN SA IKALAWANG ARAW NG NOBENA

 

O   Kaibig-ibig   na   Jesus,   Korderong   lubhang   maamo   ng   Diyos,   kami,   imbing makasalanan, ay nagpupugay at sumasamba sa kagalang-galang na sugat sa balikat na likha ng pinasan mong    napakabigat    na    Krus    na    umukit  sa  laman  mo  at  nagpalitaw  sa iyong mga buto na nagdulot sa iyo ng  sakit  na  higit  sa  alinmang  sugat  sa  kagalang-galang  mong  katawan.  Sinasamba ka namin, O nagdaralitang Jesus    kami’y    nagpupuri    sa    iyo    gumagalang       at       umiibig,       at       pinasasalamatan  ka  namin  ng  dahil  sa     kagalang-galang     at     kasakit-sakitang  sugat,  ay  isinasamo  namin  sa iyo na alang-alang sa napakalabis na  hapdi’t  sa  walang  kapantay  na  bigat  nang  iyong  Krus  ay  kaawaan  mo kaming makasalanan, patawarin mo  ang  lahat  naming  mabibigat  at  magagaang na sala at ihatid kami sa langit sa pamamagitan ng landas ng iyong Krus. Siya nawa.

(Magdasal   ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

PANALANGIN SA IKATLONG ARAW NG NOBENA

 

Dilidilihin mo ang mga pagod, sakit at    pagkakarapa    ng    Manunubos    dahil sa hirap sa bigat ng Krus at sa gitna ng mga alimura’t pagkutya ng kaniyang  mga  kaaway,  ay  walang  imik  na  lumalakad  na  patungong  Kalbaryo.  O  Anak  ng  Diyos,  na  nagkatawang  tao  ng  dahil  sa  pag-ibig sa tao! Tinanggap mo ng buong kapakumbabaan    at    pagsangayon    ang   pagkamatay   sa   krus   upang   ibalik  sa  tao  ang  nawalang  buhay  nang  dahil  sa  kasalanan.    Masdan  mo’t  ang  lahat  ay  mamamatay  at  walang  ibang  landas  sa  buhay  at  sa  tunay   na   kapayapaan,   kundi   ang   landas  ng  banal  na  krus  at  patuloy  na pagpapakasakit. Siya nawa.

(Mag-alay   ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

 

PANALANGIN SA IKAAPAT NA ARAW NG NOBENA

 

Aalalahanin    mo    ang    kalungkut-lungkot    na    pagkakasalubong    ni    Jesus sa kaniyang Kabanal-banalang Ina. Dilidilihin mo ang pagmamahal ng  kaibig-ibig  na  Puso  ni  Jesus  sa  harap ni Maria at sa gitna ng walang kahambing  na  pagdurusa  ng  Puso  ni   Maria   sa   pagkakita   kay   Jesus.   Kami’y  nagkasala,  O  Jesus  ko,  at  sa  aming  mga  sala  ay  karapat-dapat  kami  sa  parusang  walang  hanggan,  na  dahil  sa  wala  mong  katapusang  awa   sa   amin   ay   nagpakasakit   ka   at  inihandog  mo  ang  iyong  buhay  alang-alang   sa   aming   kaligtasan.   Siya nawa.

(Magdasal  ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

 

PANALANGIN SA IKALIMANG ARAW NG NOBENA

 

Dilidilihin   natin   kung   paano   sa   paglakad   na   patungong   Kalbaryo   ni  Jesus  na  pasan  ang  mabigat  na  krus  ay  naubusan  siya  ng  lakas,  at  ng  ito  ay  mamalas  ng  mga  hudyo,  sa  pangambang  mamatay  ng  di  pa  sumasapit  sa  pook  na  pagpapakuan  sa  kaniya  ay  pinilit  si  Simon  Cirene  na  tulungan  siya  sa  pagpapasan  ng  krus.  Humahanga  kami,  O  Jesus  ko,  at   nagpupuri   sa   iyong   bathalang   pagtitiis  sa  pagpasan  hanggang  sa  Kalbaryo  ng  Krus  na  pagpapakuan  sa iyo. Purihin ka nawa at sambahin ngayon   at   magpakailanman.   Siya   nawa.

(Magdasal  ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

PANALANGIN SA IKAANIM NA ARAW NG NOBENA

 

Dilidilihin    mo    sa    araw    na    ito    ang   pagkakasalubong   ni   Jesus   sa   mahabaging babaeng nagngangalang si  Veronica  na  sa  malaking  habag  nito  sa  Manunubos,  ay  inabot  dito  ang kaniyang taglay na birang upang pahiran   ang   bathalang   mukhang   pinapangit  ng  dugong  umaagos  sa  mga sugat. Alang-alang sa mga hirap at   sakit   ng   aming   Panginoon,   ay   magkaroon  nawa  kami  ng  pag-ibig  sa  aming  Manunubos  at  pagkamuhi  sa   kasalanan   hanggang   sa   huling   sandali. Siya Nawa.

(Magdasal  ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

PANALANGIN SA IKAPITONG ARAW NG NOBENA

 

Sa  araw  na  ito’y  dilidilihin  natin  ang     pagkakasalubong     ni     Jesus     sa      mahabaging      mga      babaing      sumusunod sa kaniya na tumatangis dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng Manunubos, na  ng sila’y makita ng mga babaing taga Jerusalem, huwag ako   ang   inyong   tangisan;   kundi   ang  inyong  mga  anak.  Mahabaging  Puso  ni  Jesus  maawa  ka  sa  aming  kaluluwang  makasalanan  at  pawiin  mo  ng  iyong  dugo  ang  aming  mga  gawang linsil. Siya Nawa.

(Magdasal   ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

PANALANGIN SA IKAWALONG ARAW NG NOBENA

 

Dilidilihin    mo  na  ng  si  Jesus  ay  sumapit  sa  bundok  ng  Kalbaryo  ay  walang   pakundangang   hinubaran   siya  ng  damit  ng  mga  berdugo,  at  sa   gayon   ay   nanariwang   muli   at   umantak ang mga sugat ng kabanal-banalan niyang katawan at pinainum siya ng alak na nilahukan ng apdo. O Panginoon  naming  pinapagdusa  sa  krus.  Tanggapin  mo  kami  sa  iyong  biyaya  at  pamagitan  mo  kami  sa  iyong Ama sa langit. Siya Nawa.

(Magdasal  ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

PANALANGIN SA IKASIYAM NA ARAW NG NOBENA

 

Masdan mo ang iyong Manunubos na nakabayubay sa krus, na pagkaraan ng  tatlong  oras  ng  kasakit-sakit  na  paghihingalo ay namatay sa pagtubos sa   ating   mga   sala.   Sinasamba   ka   namin,  Hari  at  Panginoon  namin,  Hari  ng  mga  kaluluwa  at  ng  buong  nilalang  na  mula  riyan  sa  luklukan  ng  sakit  ay  naghahari  ka  sa  ilalim  ng    bathalang    kapangyarihan    ng    iyong  pag-ibig  na  niyakap  ni  Jesus,  naging luklukan ng iyong awa, ikaw ang   aming   kaaliwan,   aming   pag-asa  sa  kaisa-isang  Hiyas  na  aming  kaligtasan. Siya Nawa.

(Magdasal  ng   Tatlong   Aba   Ginoong   Maria)

 

PANGWAKAS NA PANALANGIN SA LAHAT NG ARAW

 

Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong Anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong Anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post