Litanya para sa ikapagpapatawad at ikapag-sisisi ng mga taong erehe na lumapastangan sa ngalan ng Panginoon


Panginoon kaawaan mo kami
Cristo kaawaan mo kami
Panginoon kaawaan mo kami


Sta. Maria Madre de Dios, ipanalangin mo kami!
San Jose, Patriarca, ipanalangin mo kami!
San Juan Bautista, ipanalangin mo kami!

Para sa mga hindi nagsisimba sa araw ng Linggo, at araw panliban, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga hindi kumikilala sa Diyos, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga naniniwala sa Diyos, ngunit hindi alam ang katotohanan, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga nakagawa ng kasalanan ng Sodom, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga gumagawa ng kalaswaan sa iba, at sa Simbahan, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga nakiki-apid, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga hindi kasapi ng Santa Iglesia Catolica, Cristo maawa ka sa amin!
Para sa mga lumapastangan sa Gobyerno at kalikasan, Cristo maawa ka sa amin!

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin!
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin!
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin!

Post a Comment

Previous Post Next Post