PANALANGIN SA UNANG LINGGO NG ADBIYENTO


Ama naming Makapangyarihan, bigyan Mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapililing Niya sa gawing kanan kami ay makapisan sa Iyong pinaghaharian sa pamamagitan Niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen.


Panginoong Hesus, sa amin pong ginagawang paghahanda sa Iyong muling pagbabalik, pag-alabin po sana Ninyo ang pag-asa sa aming mga puso. Dagdagan po sana Ninyo ang aming pananalig na magiging maayos din ang lahat, at ang lahat ng pangyayari ay para sa aming ikabubuti at ikababanal. Halina, Hesus, Halina. Amen. 

Post a Comment

Previous Post Next Post