PAMIBI PARA SA SARARONG PAGBAKLAY KAN SATONG SIMBAHAN NA LOKAL

 

 
Uya kami sa atubang Mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran Mo. Mapamugtak ka lugod sa samuyang mga puso, lka na solong magiya samo; Tukdoan samo an dalan na dapat ming agihan asin kun pano niamo iyan masundan. 
Kami mga maluya asin makasalan; hari pagtugot na kami mag-gibo nin ano man na bakong tama. Hari pagtugot na an kakulangan sa pakasabot magdara samo sa salang dalan o maka impluensia sa samo sa mga salang gibo. 
Gikan Saimo, mapa samo lugod an pagkaburunyog tanganing sararo kaming magbaklay pasiring sa buhay na daing kasagkuran asin dai marayo sa dalan nin katutoohan asin kun ano an tama. 
Gabos ini hinahagad mi Saimo na nagtratrabaho sa lambang Lugar asin panahon, kasaro kan Ama asin kan Aki, sa kapanahonan kan mga panahon. 
Amen. 


Post a Comment

Previous Post Next Post