Oratio Imperata Sa Paglikay Sa Covid- 19


Dios na samuyang Ama, minadolok kami Saimo 
dara an samuyang pangangaipo tanganing hagadon 
na ilikay kami sa Covid-19 na nagbawi nin mga buhay 
asin kadakol an naapektaran. 


Warasan samuya an saimong grasya. 
Sa mga yaon sa pag-adal kan kabilogan asin ginikanan 
kaining bayrus asin kasabay na helang. 
Siring man an paglakop asin pag-olakit kaini. 
Antabayi an mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong medico 
na maglingkod sa mga naghehelang 
na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak, 
asin an mga gobierno asin pribadong mga ahensya 
na dapat hanapon an bulong asin solusyon sa epedemiang ini. 

Ipinapamibi niamo an gabos na mga naolakitan 
na sinda marahay man tolos. 

Tawan samuya an grasya na maghingowa para sa karahayan kan gabos 
siring man rnagtabang sa gabos na nasa kahorasaan. 

Ini hinahagad niamo huli ki Jesu Cristong Kagurangnan, 
Saimong Aki, nabubuhay asin naghahade kasaro kan Espiritu Santo, 
sa kapanahonan kan mga panahon.AMEN. 


Santa Maria, Tabang sa gabos na Kristiano, ipamibi mo kami.
San Rafael Arkanghel, ipamibi mo kami. 
San Roque, ipamibi mo kami. 
San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. 
San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami.

Post a Comment

Previous Post Next Post