GAWI NIN PAGDUSAY KI SAN JOSE (Bikolano)


Umawon ka, San Jose,
Bantay kan Paratubos,
Esposo kan Mahal na Birhen Maria.
Itiniwala saimo kan Dyos Ama an Saiyang Bugtong na Aki.
Ika an nagin handigan ni Maria;
sa kaibahan mo nanitawo si Kristo Jesus.
Kasarô kan Kagurangnan tang Jesus asin an Mahal na Ina
Irinurukyaw ka nyamo sa udok na pagkamuot asin pag-umaw.
Pinipili mi ika ngunyan na aldaw na magin samuyang ama,
samuyang bantay, asin samuyang parasurog.

Itinugot sa samo kan Dyos ama na ipag-ugma
ining taon na itinalaan sa pagrukyaw saimo
dangan sa maugmang ika-500 na anibersaryo
kan pagtubod Kristyano sa samuyang runâ.
Sa mapagpasalamat na puso, minimidbid mi ika
bilang sarong dakulang baláog kan Dyos
sa samo na magin samuyang katuod, paratukdo,
panalmingan, asin parasurog sa taon na ini nin Jubileo.
Minadulok kami saimo na kami man pabanalon, an Simbahan sa Pilipinas,
an samong mga dyosesis, mga parokya, asin mga pamilya.
Sa pagkamuot asin pangataman mo bilang ama,
pinaghinguwahan asin pinapusog mo an buhay
kan Banal na Pamilya sa Nasaret.
Mapakumbaba kaming nakikiulay saimo
na bendisyunan mo man an gabos ming mga gibo
asin tabangi sa pagbilog kan simbahan, an hawak ni Jesukristo,
sa maimbod na pagtubod, maludok na pagkamuot,
asin daing sagkod na pagláom sa mamumuton na Ama.

Danay kang andam sa paghinanyog
asin pag-utob kan kabùtan kan Ama
asin ilinikay si Jesus sa gabos na katibaadan.
Ilikay mo man kami sa gabos na peligro
na magraraot sa mga kabansayan asin katukduan
kan Ebanghelyo sa samuyang banwaan.
Surugon mo kami mantang nakikipaglaban kami
sa mga moral asin pisikal na kakundian kan samuyang sosyudad.
Idinudusay nyamo saimo an samuyang mga pag-arang asin kamawutan
na magdadara samuya sa kaligtasan.

Idinudusay nyamo saimo an samong mga pamilya
asin an gabos na mga ama na sinda man lugod magin
maimbod sa saindang bokasyon
bilang mga panalmingan kan pagkamuot kan Ama sa langit.
Idinudusay nyamo saimo an gabos ming gibo
nin pagtabang sa samuyang mga tugang sa saindang pagsakit.
Saimo, San Jose, sunod ki Jesus asin ki Maria,
idinudusay nyamo an samuyang hawak asin kalag,
kaibahan an gabos kun ano kami asin gabos na yaon sa samuya.

San Jose, ipasaksi mo man samo ika bilang ama.
Giyahan kami sa dalan kan buhay.
Hagada man para sa samo an baláog,
an pagkahirak, asin kusog nin buót,
asin surugon mo man kami
sa pakilaban sa anuman na karatan.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post