AKTO SA PAGHALAD NGADTO KANG SEÑOR SAN JOSE (Cebuano/Visayan)

 

O Mahimayaong San Jose,
Magbalantay sa Manunubos,
Kapikas sa Mahal nga Birhen Maria,
Gisalig kanimo sa Dios nga atong Amahan ang iyang Bugtong Anak.
Diha kanimo, gibutang ni Maria ang iyang pagsalig;
Uban kanimo, si Cristo Jesus nahimong tawo.
Uban sa atong Ginoong Jesus ug sa Mahal nga Inahan
Kami nagpasidungog kanimo uban ang tinuod nga gugma ug pagtahod.
Gipili ka namo karong adlawa nga mahimong among amahan,
Among magbalantay ug among tigpanalipod.

Ang Dios nga atong Amahan nagtugot kanamo nga magsaulog
niining tuig nga gipahinungod sa imong kadungganan
ug ingon man usab ang malipayon nga ika-lima ka gatus nga anibersaryo
sa Kristiyanismo sa among nasud.
Uban ang mapasalamaton nga kasingkasing giila ka namo
ingong hamiling gasa sa Dios alang kanamo aron mahimong kauban,
magtutudlo, modelo ug tigpanalipod niining tuig sa jubileo.
Midangop kami kanimo aron ipahinungod kining katawhan,
ang Simbahan sa Pilipinas,
Ang atong mga diosesis, parokya ug pamilya.
Uban ang gugma ug pag-amuma sa usa ka amahan
Imong gisangkap ug gilig-on ang kinabuhi sa Balaang Pamilya sa Nazaret.
Mapaubsanon kaming naghangyo kanimo nga panalanginan mo ang tanan namong paninguha
ug tabangan mo kami sa pagtukod sa simbahan, ang lawas ni Jesucristo,
Diha sa masinugtanong pagtuo, makanunayong gugma
ug malahutayong paglaum sa atong mahigugmaong Amahan.

Kanunay kang andam mamati ug mosunod sa kabubut-on sa Amahan
ug gipanalipdan mo si Jesus gikan sa tanan nga mga kadautan.
Luwasa kami gikan sa tanan nga mga katalagman
nga nagguba sa mga hiyas ug mga pagtulun-an sa Ebanghelyo niining among nasud
Panalipdi kaming tanan sa pagpakig-bisog batok sa tanan nga mga moral ug pisikal nga sakit sa 
among katilingban.

Gisalig namo kanimo ang tanan namong pangandoy ug tinguha
nga magdala kanamo ngadto sa kaluwasan.
Gisalig namo kanimo ang among mga pamilya ug
Ang tanang mga amahan nga sila mahimong matinud-anon sa ilang tawag
ingong mga salamin sa gugma sa atong Amahan sa langit 
Gisalig namo kanimo ang tanan namong mga buhat
aron matabangan ang among mga kaigsoonan sa ilang mga pag-antos.
Kanimo, Señor San Jose, sunod kang Jesus ug Maria,
gipahinungod namo ang among lawas ug kalag,
Uban ang tanan nga aduna kami.

Señor San Jose, kanamo usab, ipakita ang imong pagkaamahan.
Giyahi kami sa dalan sa kinabuhi.
Idangat alang kanamo ang grasya, kalooy ug kaisug,
ug panalipdi kami sa dautan.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post