AKTO SA PAGPANGINHALAD KAY SAN JOSE (Hiligaynon)


O bulahan nga San Jose,
Manugbantay sang Manluluwas,
Bana sang Mahal nga Birhen Maria.
Sa imo gintugyan sang Dios nga Amay ang Iya Bugtong nga Anak.
Sa imo, ginhatag ni Maria ang iya pagsalig;
Upod sa imo, si Jesukristo nangintawo.
Sa amon paghiusa kay Ginoong Jesus kag sa Mahal nga Iloy
Amon ikaw ginapadunggan sing may bunayag nga paghigugma kag pagtahod.
Ginakabig ka namon sa sini nga adlaw nga amon amay,
manugbantay, kag amon mangangapin.

Ang Dios nga amon Amay nagtugot sa amon sa pagsaulog
sining tuig sa pagpatungod sa imo kadungganan
kag subong man sa malipayon nga pagsaulog sang ika-500 nga Tuig
sang Kristiyanismo sa amon pungsod.
Sing may mapinasalamaton nga tagipusoon amon ikaw ginakilala
bilang daku nga dulot sang Dios sa amon bilang amon kaupod,
manunudlo, modelo kag manugdampig sa sining Tuig sang Daku nga Kalipay.
Nagadangop kami sa imo sa pagpanginhalad sang amon katawuhan,
ang Santa Iglesya sa Pilipinas,
ang amon mga diosesis, mga parokya kag mga pamilya.
Sing may amaynon nga paghigugma kag pagtatap
imo ginpatigayon kag ginbalay ang kabuhi sang Sagrada Pamilya sa Nasaret.
Sing may pagpaubos kami nagapangayo sang imo bendisyon sa amon mga hilikuton
kag buligi kami sa pagbalay sang Santa Iglesya, ang lawas ni Jesukristo,
sing may matinumanon nga pagtuo, malig-on nga paghigugma
kag wala nagakalingkang nga paglaum sa amon mahigugmaon nga Amay.

Ikaw padayon nga nagpamati kag nagtuman sang kabubut-on sang Amay
kag nagdampig kay Jesus sa tanan nga mga katalagman.
Ipahilayo kami sa tanan nga katalagman
nga nagaguba sang pagtulon-an sang Ebanghelyo kag maayo nga pagpanudlo sang amon 
katigulangan.
Apini kami sa amon pagpakig-away batok
sa tanan nga sahi sang kalainan sa amon sosyodad.
Amon ginatugyan sa imo ang tanan namon nga mga handum
nga nagadala sa amon sa kaluwasan.

Amon ginatugyan sa imo ang amon pamilya kag
ang tanan nga mga amay agod sila magmangintampad sa ila bokasyon
bilang mga salaming sang paghigugma sang langitnon nga Amay.
Ginatugyan namon sa imo ang tanan namon nga mga buluhaton
sa pagbulig sang amon mga utod sa ila mga pag-antus.
Sa imo, San Jose, sunod kay Jesus kag kay Maria,
amon ginahalad ang amon lawas kag kalag,
kag ang tanan nga yara sa amon.

San Jose, ipakita man sa amon ang imo pagka-amay.
Tuytuyi kami sa dalanon sang kabuhi.
Idangat para sa amon ang grasya, kaluoy, kag kaisog,
kag apini kami sa tanan nga kalautan. 
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post