Sampolong Tugon


1. Ako an Kagurangnan na saimongDios. Dai kang ibang Dios na sasambahon kundi ako sana.

2. Dai mo pagbasang-basangon an ngaran nin Dios.

3. Giromdomon mong ipaglehe an aldaw nin Kagurangnan.

4. Galangan mo an saimong ama asin ina.

5. Dai ka maggadan

6. Dai ka magdurog sa bako mong agom

7. Dai ka maghabon

8. Dai ka magsaksing putik sa kapwa mo tawo

9. Dai ka maara sa agom nin kapwa mo tawo.

10. Dai ka maara sa rogaring nin iba. 

Post a Comment

Previous Post Next Post