Pitong Sacramento


1. Pagbonyag

2. Pagkumpil

3. Pagkumpisal/pakikipag-olian

4. Eucaristia

5. Paglahid sa mga naghihilang

6. Pag-Orden

7. Pagkasal

Post a Comment

Previous Post Next Post