Panalangin sa Birhen ng Antipolo

 


Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob Niya sa amin.

Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang mangingibang bansa, upang maluwalhating makarating sa kanilang paroroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay.

Sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, pagkalooban po ninyo kami ng lakas at tapang na tahakin ang landas ng iyong Mahal na Anak. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo na dulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan. Tulungan mo po kami na maitaguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya.

Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang pinaghaharian ng iyong Mahal na Anak. Nawa'y sa tulong at biyaya mo Mahal naming Ina, kami ay kupkupin ng iyong Mahal na Anak at ilagay Niya kami sa ilalim ng Kanyang pagkakandili at huwag kaming iwanan sa paglalakbay sa buhay, lalong-lao na sa oras ng kagipitan.

Sa pamamagitan mo Inang Mahal pagpalain at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen.

BIRHEN NG KAPAYAPAAN AT MABUTING PAGLALAKBAY, Ipanalangin mo kami.

Post a Comment

Previous Post Next Post