Pamibi Para Sa Mga Padi

 

Kagurangnan, ipinapamibi ko saimo
na sinda amponon mo
huli ta sinda para saimo –
an saimong mga padi na an buhay
Inaatang sa atubang
kan saimong banal na altar.
Bantayan mo sinda
Huli ta sinda uya sa kinaban
dawa na bakong para sa kinaban.
Kun sinusugotan man kan mga kinabanon na kaogmahan,
iligtas mo sinda asin itago
Sa saimong mahal na puso.
Rangahon mo sinda
sa mga panahon nin kapungawan asin kamundoan,
kasakitan asin kaluyahan,
kun an saindang pagdusay kan
bilog na buhay para sa mga kalag
garo dai sanang saysay.
Damayan mo sinda, Kagurangnan,
asin girumduma na sinda
daing iba kundi Ika,
asin tawo nanggad na an puso maluya.
Papagdanaya sinda
na daing digta siring sa Hostia
na aroaldaw nindang ibinabayaw
tanganing an saindang lambang
iniisip asin isinasabot,
asin ano man na ipinapahayag
sa tataramon asin sa gibo
mapagkanigo lugod na pakabanalon mo.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post