Pamibi para sa mga Bokasyon ni Papa Francisco


KAGURANGNAN NIN ANI, BENDISYONI an mga jovenes kan balaog nin isog-boot na magsimbag sa Saimong pangapodan. Buksan an saindang mga puso sa dakulang mga aarogan, sa darakulang bagay. 

INSPIRARON an gabos Mong disipulos sa pag kaminorootan asin paghiras dahil ta an mga bokasyon minatubo sa marhay na daga kan dayupot na banwaan. 

IPAMIDBID sa mga yaon sa relihiyusong buhay, mga ministerio sa parokya asin mga pamilya na may kumpiansa asin grasya na mag-alok sa iba na kuguson an mapuso asin nobleng dalan nin buhay na konsagrado Saimo. 

Pagsararoa kami ki Jesus huli sa pamibi asin sakramento, tanganing makatabang kami Saimo sa pagpatindog kan Saimong kahadean nin pag kaherak asin katotoohan, katanosan asin katoninongan. 
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post