PAMIBI PARA SA BOKASYON


Mamomoton asin maheherakon na Dios, tinawan Mo kami nin buhay asin inapod Mo an samong pangaran. Sa sakramento nin Bonyag, tinawan Mo kami nin kaherasan sa misyon ni Cristo na magharubay kan Marhay na Bareta sa gabos na rona.

Sa samong pagmawot asin paghingowa na magsunod ki Cristo bilang Saiyang mga disipulos, bendisyoni asin pasariga an gabos na kalalakihan asin kababaihan, an mga layko asin an mga inapod Mo sa banal na orden – an mga diakono, padi, asin obispo.

Ipadara Mo an Saimong Espiritu sa mga jovenes na naglalakbay sa paghanap kan saindang bokasyon sa buhay. Papagyamanon Mo an samong comunidad nin dakul na mga banal na mag-aragom asin mga misyonerong layko.

Tawan Mo nin kusog-boot an mga nagmamawot  na magsimbag sa Saimong pangapodan, orog nang gayo sa pagpadi asin buhay-relihiyoso.

Panoa nin kaogmahan an mga nasa ministerio nin paglingkod sa Saimong Simbahan, mantang nagsusunod sinda ki Jesus, an Marhay na Pastor, ngonian asin sagkod pa man. Amen

San Juan Pablo II, ipamibi mo kami.
San Gregorio Magno, ipamibi mo kami.
Nuestra SeƱora de Salvacion, ipamibi mo kami.

Post a Comment

Previous Post Next Post