PAMIBI PARA SA MGA PARATUKDO


Kagtao kan gabos na Kadunongan, Pinakadakula sa gabos na Paratukdo
Lilingya nin pagkamuot an samuyang mga maestro asin maestra.
Warasan Mo sinda nin determinasyon,
Na atamanon an samuyang mga kaisipan
Asin kun kami mabagsak dai man lugod kami pagtalikdan.
Bendisyoni an saindang mga puso
Dahil ta sinda nag uugma kun kami mina asenso
Asin minasadol samuya kun kami mina lagpak.
Pagyamana sinda nin mahuway na pasiensya
Dahil ta an dalan nin pag-adal bako gayong pasil.
Palaada an espiritu nin pagkamaigot na yaon sainda,
Iyan an laad na minasulo kan pagkamuot sa pag-adal na yaon samuya.
Tabangi sinda na mahiling an potensial sa lambang estudyante
An saindang pagtubod samuya mas mahalaga pa sa grado na samuyang nahihimo.
Pagirumdoma sinda kan panuga na padagos mag-adal
Na minapahiling samuya na dai matakot kan mga bagong kaaraman asin eksperiensya.
Panua sinda nin inspirasyon na dutduton an maabot
Sinda mina impluensia nin ano man kadakulang mga pangaturogan niato sa buhay.
Bendisyoni an samuyang mga maestro asin maestra
Na enot nang napadigdi huli ta an saindang trabaho nagdadanay sagkod ngonian.
An liwanag kan Saimong halimbawa lugod pa man mapa sa gabos na paratukdo:
Magtukdo sabay an saindang tataramon
Magtukdo sabay an saindang kaisipan
Magtukdo sabay an saindang puso.
Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post