PANALANGIN SA SANTO ENTIERROO Hesus na aming Manunubos, nagkatawang tao ka upang iligtas kaming mga makasalanan. Sa Iyong pagsilang, kami ay nabigyan ng pag-asa. Sa Iyong pangangaral, kami ay dinala sa tuwid na landas. Sa Iyong mga gawa, pinanumbalik kami sa aming tunay na pagkatao. Sa Iyong paghihirap, kami ay dinamayan. Sa Iyong pagkamatay, kami ay binigyan ng buhay – buhay na walang hanggan.

Kami ngayon ay naninikluhod na sumasamo sa Iyo, O Diyos ng Buhay, na dumaan sa pinto ng kamatayan, dala ang aming mga alalahanin, pagkabalisa, naliligalig na pananampalataya nang dahil sa mga patong-patong na hamon ng buhay. Lumalapit kami sa Iyo, O Diyos na nahimlay sa kamatayan, upang madulutan kami ng buhay sa Iyong batis ng pag-asa.

Buo ang pananampalataya na ang kamatayan ay hindi hangganan, itinataas namin sa Iyo, O SANTO ENTIERRO, ang aming natatanging kahilingan (banggitin ang mga kahilingan). Inihahabilin namin sa Iyong mga kamay ang mga kahilingang ito, puspos ang pananalig na sa Iyong pagkamatay, bumubukal ang pag-asa at buhay na walang hanggan. Amen

Post a Comment

Previous Post Next Post