PANALANGIN SA BANAL NA SANGGOL SA SABSABAN.Panginoong Hesus, aming Tagapagligtas, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa Iyo sapagkat sa Iyong pagkakatawang-tao ay ipinakita Mo ang walang maliw Mong pagsinta sa amin. Patawarin po sana Ninyo kami sa aming mga pagkakasala. Patuloy Niyo po sana kaming biyayaan, iligtas sa mga karamdaman, at pagkalooban ng kapayapaan. Siya Nawa.
 

Post a Comment

Previous Post Next Post