Ika-tulong Domingo kan Adviento (Gaudete Sunday) | 12 Disyembre 2021 | Taon C


ENOT NA BABASAHON 

Pagbasa sa Libro ni Profeta Sofonias 3:1 4-1 8a 
 
Magkurahaw ka sa kaugmahan, 0 siudad nin Sion! Mag-awit ka, 0 Israel. Ipag-ugma mo sa bilog mong puso, 0 Jerusalem! Hinale nin Kagurangnan an hatol laban saimo; pinadulag niya an saimong mga kaiwal. An Hade nin Israel, an Kagurangnan, yaon sa tahaw mo. Dai ka matakot sa anoman na kasakitan. Sa aldaw na iyan sasabihon sa Jerusalem: Dai ka matakot, 0 Sion; Dai magluya an saimong buot! An Kagurangnan na saimong Dios yaon saimo; siya mapangyaring paratubos. Siya nauogma sa saimo, babaguhon ka niya sa saiyang pagkamuot. Maawit siya nin maugma dahil saimo, awit siring sa aldaw nin pintakasi. 
 

SALMO RESPONSORIAL Isaias 12:2-3.4.5-6 

Mag-awit na maugma, huli to yaon saimo an Dios na Banal nin Israel. 

1. An Dios iyo an sakuyang paraligtas; Ako nananarig asin dal natatakot. An sakong kusog iyo an Kagurangnan: Siya an sakuyang paraligtas. Maugma kamong magharok nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. (S) 

2. Magpasalamat kamo sa Kagurangnan; Mag-omaw kamo sa saiyang ngaran. Ipamidbid an mga gibo niyang ngangalasan: Pag-omawon an saiyang ngaran. (S) 

3. Mag-awit nin Salmo sa Kagurangnan, Huli ta dakulang mga bagay an saiyang ginibo. Ipamidbid nindo sa bilog na kinaban. Banwaan nin Dios, mag-awit asin mag-ugma, Huli ta yaon saimo an Dios na banal nin Israel. (S) 


IKA-DUWANG BABASAHON  
 
Pagbasa sa Surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos 4:4-7

Mga tugang: danay kamong mag-ugma sa Kagurangnan: giraray sinasabi ko: mag-ugma kamo; an saindong kaugmahan mahiling kan gabos na tawo. Harani na an Kagurangnan. Dai kamo mahandal. An saindong kaipuhan ipapahayag nindo sa Dios; ipamibi asin ipakimaherak pano nin pagpasalamat. Asin an katuninongan nin Dios, na dai matugkad kan isip nin tawo, magdanay sa saindong mga puso asin isip, ki Kristo Jesus. 


BANAL NA EBANGHELYO 

Pagbasa kan Banal na Ebanghelyo  sinurat ni San Lukas 3:10-18 

An mga tawo naghapot ki Juan: "Ano an dapat ming gibuhon?" Si Juan nagsimbag: "An may duwang bado magtao sa daing bado, an may kakanon; siring man an gibuhon." An mga para singil nin buwis buot na magpabunyag asin naghapot: "Maestro, ano man an dapat ming gibuhon?" si Juan nagsimbag: "Dai kamo maghagad nin labi sa itinalaan na buwis." An mga soldados siring man naghapot: "Ano an samong gibuhon?" An simbag: "Dai kamo mangkulog sa kiisay man. Dai kamo magkua kan kwarta sa puersa. Mag-uyon kamo sa bayad saindo." An mga tawo, sa saindang paglaom, nagpuon pag-isip kun baga si Juan iyo an Mesias; kaya si Juan nagpahayag sa atubang nin gabos: "Ako nagbubonyag sa tubig, alagad yaon sa tahaw nindo an saro na urog sa sako. Dai ako maninigo na maghubad kan saiyang mga sapin. Siya magbubonyag saindo sa Espiritu Santo asin kalayo: an nigo nasa saiyang kamot sa paglinig kan ginikan asin sa pagtipon kan trigo sa saiyang tambubong, mantang an uhot susuluon sa kalayong dai mapaparong." Sa siring na mga tataramon ipinagrokyaw niya sa banwaan an Marhay na Bareta." V. Marhay na Bareta nin Kagurangnan 
R. Pag-omaw saimo, Cristo. 


Post a Comment

Previous Post Next Post